Am Faclair Beag
News       Log In      

An English - Scottish Gaelic dictionary incorporating Dwelly
Faclair Gàidhlig is Beurla le Dwelly 'na bhroinn

Tha sinn a' gluasad www.faclair.com agus www.dwelly.info gu àite nas luaithe 's bidh sinn dheth fad grunn uairean a thìde DihAoine 24 An Dàmhair.
www.faclair.com and www.dwelly.info will be unavailable for a few hours on Friday 24th October while we move the database to a newer, faster machine.  
Please enter your search:       Help  An tionndadh Gàidhlig   Mobile  
-
-
-
-
  Order by
-
-
-
 Results per page


Feedback        About Am Faclair Beag               Am Fòram        Donate?