Carson a bheirinn tabhartas?
(English)

Tha am Faclair Beag gu tur saor an-asgaidh agus mairidh e mar sin.  Ge-tà, s e obair mhòr a bha ann, digiteachadh faclair Dwelly, a chur air an lìon, dealbhadhna làraich dhan dà fhaclair le gleusan is goireasan ùra, leithid Faclair nan Gnàthasan-cainnte.  Agus a bharrachd air sin bidh sinn a sìor-obair air susbaint ùr.

Rinn sinn seo gun sgillinn ruadh bho bhuidheann oifigeach na Gàidhlig sam bith gu ruige seo.  Ma bhios tu a cur an Fhaclair Bhig agus Dwelly-d gu feum gu tric s ma tha thu sa bheachd gur e rud math a tha ann, nach gabh thu beachd air taic-airigid a thoirt dhuinn?  Tha sinn a’ cosg mu £550 gach bliadhna dìreach air òstaireachd (hosting) agus tha badan math dheth sin a’ tighinn às ar sporrain fhèin aig amannan.  Gun luaidh air na chosgas sinn air briosgaidean is cofaidh:

Tabhartasan 2015


On a bha tabhartasan gu math gann rè 2016, rinn sinn iomairt maoineachaidh agus bha mu fhichead dhibh cho fialaidh ’s gun deach sinn seachad air bun-amas na bliadhna an-uiridh:

Tabhartasan 2016

Agus bha mu dheich ar fhichead dhibh air leth fialaidh aig toiseach na bliadhna cuideachd is chaidh sinn thairis air bun-amas na bliadhna san Fhaoilleach fhèin:

Tabhartasan 2017

Cha robh 2018 buileach cho math ach chaidh sinn seachad air a’ bhun-amas a dh’aindeoin sin gu fortanach:


Tabhartasan 2018

Tha sinn fada fada ’nur comain a chàirdean!

Ma tha sibh airson taic a chumail rinn fhathast ’ga chumail saor
’s an-asgaidh agus a’ sìor-fhàs, seo dhuibh dòigh no dhà:

S e PayPal an dòigh as fhasa airson sin a dhèanamh agus cha leig thu leas ach briogadh air a phutan a leanas (bidh e fada gun luchdadh uaireannan ach nì briogadh am broinn na ceàrnaige a chùis cuideachd). Innsidh PayPal dhut air an ath-dhuilleag na tha agad ri dhèanamh.

Air neo, mur eil thu cofhurtail leis a-sin, s urrainn dhut seic a chur thugainn cuideachd ma tha thu a fuireach ann am Breatainn. S e Michael Bauer an t-ainm a dhfheumadh tu a chur air agus a chur an uairsin gu:

Akerbeltz
1/2, 47 Wilton Street
Glaschu G20 6RT

Mòran taing, a charaid!

Why Should I Donate?

Am Faclair Beag is totally free and will remain so.  Creating it was a lot of work though; putting it onto the web as a searchable dictionary; building the new dictionary framework, with added features and integrating new terminology resources such as Faclair nan Gnàthasan-cainnte.  And then there's ongoing work of adding new content for AFB.

Everything so far is without a penny of funding from any official Gaelic source.  If you use AFB and Dwelly-d a lot and think it's a good thing, we'd be very happy if you would consider donating a little something towards it.  Just the hosting costs are about £550 a year and at times, a large chunk of that is coming out of our own pockets as you can see (Iomlan is the total of donations; Cosgaisean our running costs before biscuits and coffee):

Donations in 2015


After a slow start to 2016, we had a funding drive in November and 20 people were incredibly generous and helped us get over the bottom line for 2016:

Donations in 2016

And with the support from some 30 people, for the first time we managed to hit our bottom line target in January!

Donations in 2017

2018 wasn’t quite so good but fortunately we met our minimum target nonetheless:


Tabhartasan 2018


We are much obliged to you all!

If you’d still like to help keep it a free and growing resource, you can still help us out.

The easiest way of donating is by PayPal. Just click on the link below (sometimes the button takes a long time to load but anywhere in the box will work). PayPal will then explain to you what you need to do on the next page.


Or, if you're not entirely happy doing that, you can send us a cheque if you live in Britain. Please make it out to "Michael Bauer" and send it to the following address:

Akerbeltz
1/2, 47 Wilton Street
Glaschu G20 6RT

Mòran taing, a charaid!